شکار و شکنجه وحشتناک گونه ای از قوچ کم یاب توسط شکارچیان در هرمزگان

شکارچیان پس از شکار قوچ برای شکنجه او را به زور به لاشه فرزندش نزدیک می کنند تا از نظر روحی نیز شکنجه شود!

 

۰ نظر