ازدواج کامران و ایلدا در باغ وحش تهران

دو شیر ماده و نر در باغ وحش تهران در یک قفس قرار گرفتند تا تکثیر شوند . این شیرها ، شیر اصیل ایرانی هستند

شیر
۰ نظر