لحظه برخورد صاعقه نزدیک شهروندی که با موبایل فیلم می گرفت

لحظه برخورد صاعقه نزدیک شهروندی که با موبایل فیلم می گرفت

۰ نظر