سوپ خفاش ؛ گفته می شه که از منابع ویروس کروناست

 اين سوپ خفاش است. همان خفاشي كه گفته ميشه ، از منابع ويروس كرونا است.

۰ نظر