سوگواری مردم جنوب با نوای سنج و دمام

دمام یکی از سازهای کوبه‌ ای می باشد و در برخی مناطق ایران از جمله بوشهر، برای مراسم آئینی مختلف از جمله سوگواری محرم استفاده می‌شود. 

محرم
۰ نظر