لحظه دردناک درگذشت کرم حیدری هنگام اجرای تعزیه

صحنه درگذشت ناگهانی کرم حیدری را در روز عاشورا ببینید. این هنرمند نزدیک به نیم قرن نقش حضرت عباس را ایفا می‌کرد.

محرم
۰ نظر