الن و تجربه دلهره آور در ترن هوایی

وقتی الن در برنامه الن شو، سوار یک ترن هوایی فوق العاده ترسناک میشه .

الن شو
۰ نظر