نگرانی ها برای کمرنگ شدن میراثی که وسعتی به میزان وسعت تاریخ کشور دارد

کمرنگ شدن گستره زبان فارسی در جهان سبب نگرانی یک پژوهشگر شد تا جایی که این پژوهشگر به سفری دور و دراز رفت. 

ایران
۰ نظر