لحظه آشتی کردن ستایش نادری و حشمت فردوس بعد از 20 سال!!

ستایش نادری و حشمت فردوس بعد از 20 سال در فصل سوم این سریال با هم دیدار و آشتی کردند.

سریال
۰ نظر