پرسش مهر رئیسی در سال تحصیلی جدید 1401-1400

 رئیسی از دانش‌آموزان پرسید:

ایران قوی دارای چه ویژگی‌هایی است و نقش شما در شکل‌گیری ایران قوی چیست؟

وی ادامه داد: امیدواریم با کمک آینده‌سازان، مربیان و معلمان بتوانیم ایران قوی را رقم بزنیم.

۰ نظر