شوخی سید حسن خمینی با پرسپولیسی ها

شوخی سید حسن خمینی با سرخابی‌های پایتخت در بخشی از سخنرانی در دیدار با چهره های ورزشی

پرسپولیس
۰ نظر