تیراندازی به عزاداران حسینی در کشور نیجریه

در اثر حمله مختلف نیروی امنیتی کشور نیجریه به مسلمانان این کشور در عاشورای حسینی سه نفر به شهادت رسیدند

۰ نظر