حضور کادر درمان با لباس کرونا در بازار کیان اهواز

کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با لباس مخصوص محافظ در روزهای شیوع کرونا به بازار کیان رفتند

۰ نظر