صحبت های عمو پورنگ از فرودگاه بین المللی بمبئی و بازگشتش به تهران !

عمو پورنگ نوشت :


خداحافظ بمبئی

سلام تهران ...

۰ نظر