عذرخواهی سجاد غریبی هالک ایرانی پس از شکست از گوریل قزاقستان

سجاد غریبی ملقب به هالک ایرانی پس از شکست تحقیر آمیز مقابل گوریل قزاقستانیو از مردم ایران عذرخواهی کرد.

۰ نظر