ترک مجلس ختم بهنام صفوی توسط هنرمندان به علت جلوگیری از نی نوازی!

یکی از حواشی مراسم دیروز بهنام صفوی جلوگیری از نی نوازی در مسجد بود که با اعتراض هنرمندان همراه شد.

بهنام صفوی
۰ نظر