صحبت های رضا رشیدپور درباره دستمزد میلیونی اش در برنامه حالا خورشید

رضا رشیدپور نوشت :

همچنین شکایت رسمی من درباره‌ی انتشار تهمت حقوق چهارصد و سی و سه میلیون تومانی و یا دریافت چهل میلیون تومان به عنوان دستمزد اجرا برای هر قسمت حالاخورشید تقدیم دادسرای محترم فرهنگ و رسانه شده است.

۰ نظر