تقلید صدای علی کریمی، سرهنگ علیفر و بشیر حسینی در عصر جدید

یکی از شرکت کنندگان برنامه عصرجدید، تقلید صدای علی کریمی، سرهنگ علیفر،بشیر حسینی و ... را درآورد.

۰ نظر