الهام چرخنده با انتشار پیامی به فضای مجازی برگشت

الهام چرخنده نوشت :

یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد .... .

۰ نظر