جواد خیابانی با نشنال جئوگرافیک هم همکاری می کند!

براساس ویدوئویی که در شبکه ی مجازی منتشر شده است بعضی ها مدعی شده اند جواد خیابانی گزارشگر فوتبال برای شبکه نشنال جئوگرافیک فارسی نریشن خوانده است.

جواد خیابانی
۰ نظر