تیکه انداختن زشت جواد خیابانی به کی روش

جواد خیابانی که به شدت با کی روش اختلاف داشت هنوز هم دست از تیکه انداختن به کی روش بر نداشته .

جواد خیابانیکی روش
۰ نظر