کنایه ی تند علی انصاریان به فروغی

علی انصاریان می گوید : فروغی کج سلیقه است

علی انصاریان
۰ نظر