مجری سلام صبح به خیر : دیگر به کسی بگویی گاو، فحش نیست !

قیمت یک میلیونی گوشت گاو سبب شده تا مجریان برنامه سلام صبح بخیر با این خبر شوخی کنند.

مجری
۰ نظر