دل نگرانی های عموپورنگ در روز جشن تولدش

عمو پورنگ شخصیت مجری و بازیگری در برنامه‌های کودک که نقش آن را داریوش فرضیایی ایفا می‌کند

۰ نظر