سفرنامه عموپورنگ به کشور هند !

عمو پورنگ نوشت :


همیشه میگن :

فقط یکبار به دنیا میای
پس زندگی کن !

اما نمیدونستن که خیلی ها همون یکبار هم زندگی رو فقط دیدن و رفتن ...!

پس باید زندگی رو تجربه کرد !
تجربه ای از جنس درد ، سختی ، عشق ، شادی ، سفر ، دوستی

و جدایی ...!

عمو پورنگ
۰ نظر