شوخی و بازی عموپورنگ با کودکان هندی درسفرش به هند

عموپورنگ نوشت :

کودکان در تمام دنیا خصوصیات مشترکی دارند :

عشق ، پاکی ، مهربانی ، شادی و شیطنت

درود بر تمام کودکان سرزمینم که همواره دلتنگتان هستم

عمو پورنگ
۰ نظر