درمان دل درد عمو پورنگ به روش ناف درمانی ننه نقلی مادرش

« درمان دل درد به روش ناف درمانی ِ ننه نقلی » روشهای قدیمی هرچی که بود برای ما کارساز بود ، به درست یا غلط بودنش کار ندارم ولی دقیقا یادمه هر وقت دلمون درد میگرفت ننه نقلی میکفت : نافت افتاده !! بعدش با کمی روغن بین انگشت شصت و سبابه مون رو اونقدر سفت میکشید و میمالید که جیغمون هوا میرفتبعدش که تموم میشد میگفت دو بار بپر بالا تا نافت بیاد سر ِجاشباور کنید دقیقا همین اتفاق میفتاد و حالمون خوب میشد ، خلاصه قدیمیها خیلی کارا بلد بودن که شاید الان برامون غیرقابل قبول باشه ولی تا اونجاییکه یادم ه ننه نقلی با همین روش همه ماها رو درمان میکرد.. قربون حکیم باشی خودم برم

۰ نظر