عمو پورنگ با هندی خوندش خواب و استراحت رو از همه گرفت

داریوش فرضیایی نوشت :

 یعنی به زبون ساده : خواب و استراحت رو از همشون گرفتم

۰ نظر