آواز محلی سوزناک این سالخورده بانو از نگاه عموپورنگ !

عموپورنگ نوشت :
سوز دل !
حرف دل !
درد ِدل !
چه بگویم ......در اینروزهای پرهیاهو !

۰ نظر