کلاسهای فشرده زبان انگلیسی عموپورنگ برای مادرش !

عموپورنگ نوشت :


کلاسهای فشرده زبان برای ننه نقلی ..
قربونش برم همه رو هم سریع حفظ شد

عمو پورنگ
۰ نظر