همرنگ شدن پیرهن عمو پورنگ با دو دختر در پیاده روی عصرگاهی او

عمو پورنگ نوشت :

گر خواهی بکنی ورزش
همرنگ پیرهن من شو
اینم حکایت ورزش پیاده روی عصرگاهی ما

۰ نظر