عکس العمل عجیب عمو پورنگ بعد از لقمه گرفتن مادرش برای او !

عموپورنگ نوشت:

مادر

همیشه مادر است

عشق مادر به فرزند هرگز تمامی ندارد ..

عمو پورنگ ( داریوش فرضیایی ) شخصیت مجری و بازیگری در برنامه‌های کودک در صدا و سیما است که نقش آن را داریوش فرضیایی ایفا می‌کند

عمو پورنگ
۰ نظر