فیلمی که خواهرزاده عمو پورنگ از پفک خوردن او کنار مادرش منتشر کرد

عمو پورنگ نوشت :

شکار لحظه ها توسط خواهر زاده ..
الهی بمیرم براش ، چنان محو برنامه شده بودم که حواسم به ننه نقلی نبود ..

پی نوشت :
فردا نگید چرا پفک میخوری مگه خودت نمیگی ضرر داره !!
بله هنوزم معتقدم هر روز خوردنش ضرر داره نه چند ماه یکبارش

عمو پورنگ
۰ نظر