عمو پورنگ در پشت صحنه برنامه ؛ وقتی دلتنگ مادر می شود

عموپورنگ نوشت :


پشت صحنه وقتی دلتنگ مادر میشی
« هیچ چیزی بالاتر از پدر و مادر تو زندگی نیست ، اونا حتی با یه احوالپرسی تلفنی حالشون خوب و دلشون شاد میشه »
امان از این دنیا و دلمشغولی هاش که گاهی وقتها همین یه کار ساده رو هم از ما میگیره ،

 

۰ نظر