خواستگاری سامان گوران از پرستو صالحی

سامان گوران بازیگر طنز پردازی که از پرستو صالحی خواستگاری کرد

پرستو صالحی
۰ نظر