دفاع میثاقی از عادل فردوسی پور با واژه استاد!

بحث علی اکبر طاهری و میثاقی در برنامه فوتبال برتر، حمایت شاگرد از استاد را در پی داشت.

عادل فردوسی پور
۰ نظر