ترسیدن فردوسی پور هنگام ترکیدن پرژکتور در ویژه برنامه جام جهانی

ترکیدن پرژکتور در ویژه برنامه فردوسی پور مخصوص جام جهانی.

عادل فردوسی پورجام جهانی
۰ نظر